Järjestöjen sote-ryhmän aloite Pirkanmaan aluehallitukselle

Järjestöjen sote-ryhmän aloite Pirkanmaan aluehallitukselle

PIrkanmaalla toimiva järjestöjen sote-ryhmä on jättänyt Pirkanmaan aluehallitukselle alla olevan aloitteen järjestöneuvottelukunnan asettamisesta Pirkanmaalle 4.10.2022.

Aloite aluehallitukselle järjestöneuvottelukunnan asettamisesta

Pirkanmaan Järjestöjen sote-ryhmä esittää järjestöneuvottelukunnan perustamista Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinorganisaatioon. Järjestöneuvottelukunta toimii vastaavalla tavalla kuin muut lakisääteiset vaikuttamistoimielimet. Järjestöneuvottelukunnan tehtävät ja toimintatavat tulisi valmistella yhteistyössä järjestöjen kanssa hyvinvointialueen hallintosääntöön syksyn 2022 aikana. 

Pirkanmaan Järjestöjen sote-ryhmä edustaa alueen laajaa järjestökenttää. Järjestöjen sote-ryhmä pitää tärkeänä, että järjestökentän asiantuntijuus ja osaaminen kanavoidaan kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden tueksi Pirkanmaalla. Järjestöneuvottelukunta vahvistaa hyvinvointialueen demokratiaa, tiedolla johtamista ja tukee päätösten ennakkovaikutusten arviointia ja vaikuttavuutta. Lisätietoa järjestötoiminnasta löydät täältä: https://www.jarjestotpirkanmaa.fi/ajankohtaista/pirkanmaan-jarjestot/ 

Järjestöjen yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja palveluntuotannossa vähentää raskaampien ja kalliimpien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Tuoreen Sosiaalibarometrin 2022 vastaajien mukaan on vaarana, että osa ihmisistä jää hyvinvointia ja terveyttä edistävän palvelun ulkopuolelle. Erityisesti vastaajat kantoivat huolta eniten yksinäisyydestä, nuorten päihde- ja mielenterveysongelmista sekä paljon palveluita tarvitsevista ikääntyneistä, pitkäaikaissairaista, kotihoitoa tarvitsevista, haja-asutusalueilla asuvista ja digipalveluja taitamattomista. Järjestöt tavoittavat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja heidän läheisiään, tuntevat heidän palveluntarpeensa ja kanavoivat tätä tietoa päätöksentekoon.  

Hyvinvointialueen tavoitteena on palvelujen entistä parempi saavutettavuus ja saumattomuus. Hyvinvointialue ei saavuta tavoitteitaan yksin ilman järjestöjen erityisosaamista. Tätä varten Pirkanmaalle tarvitaan järjestöneuvottelukunta. 

Laissa hyvinvointialueesta osallisuudesta säädetään pykälissä 41 § (Hyvinvointialuestrategia), 29 § (Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet) sekä 23 § (Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet). Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä pykälässä 7 § säädetään hyvinvointialueen velvollisuudesta edistää järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia. Keskustelu neuvottelukunnan perustamisesta tulisi aloittaa mahdollisimman pian, jotta lakisääteiset vuotuiset neuvottelut toteutuvat jo vuoden 2022 aikana.  

Esitämme Pirkanmaalle järjestöneuvottelukunnan perustamista. 

 

Järjestöjen sote-ryhmän puolesta, 

Kati Multanen
Puheenjohtaja
kati.multanen@diabetes.fi
0400 723 661 

Nina Lindberg
Sihteeri
nina.lindberg@artteli.fi
050 308 5639